Belasting op Leidingwater: impact groter dan voorzien
Terug 7 maart 2014

Belasting op Leidingwater: impact groter dan voorzien

De wijzigingen in de Belasting op Leidingwater (BoL), zoals afgesproken in het Herfstakkoord, hebben een grotere, negatieve impact dan betrokken partijen voorzagen. Het gaat hierbij om de verdubbeling van het belastingtarief en het schrappen van de belastingvrije drempel voor  jaarlijks verbruik boven 300 m3. Om de impact te onderzoeken laat de Staatsecretaris van Financiën, Eric Wiebes, een impactanalyse van deze wijziging uitvoeren. Vewin hecht veel belang aan dit onderzoek omdat nu al  ongewenste gevolgen van de wijziging van de Bol naar voren komen. Het gaat daarbij vooral om de negatieve impact op het milieu die ontstaat uit deze milieubelasting. Ook staan drinkwaterbedrijven nu voor substantiële ict-investeringsvraagstukken, omdat de huidige systemen moeten worden aangepast aan de nieuwe belastingvorm. Daarnaast staat de serviceverlening van drinkwaterbedrijven voor uitdagingen, omdat klanten veel vragen zullen hebben over de nieuwe belastingvorm.

 

Impactanalyse
Vewin heeft in aanloop naar de wijziging van de Belasting op Leidingwater herhaaldelijk gewaarschuwd voor de negatieve impact. Omdat de Staatssecretaris en de Tweede Kamer de gevolgen ten tijde van de besluitvorming niet volledig in beeld hadden, wordt een impact analyse door het Ministerie van Financiën uitgevoerd. En dat is nodig. Vewin constateert dat de BoL weliswaar leidt tot hogere inkomsten voor het Rijk, maar een belasting is die maatschappelijk en milieutechnisch (welvaarts-)verlies oplevert.

Verhoogd risico waterkwaliteit en extra inspanningen
De drinkwaterbedrijven zien dat een aantal grote waterverbruikers wil overstappen op eigen waterwinning, omdat die onbelast is. Het gaat daarbij om omvangrijke hoeveelheden water, honderdduizenden kuubs, die dan niet meer door het waterleidingnet stromen. Het gevolg is een te groot net met minder goede doorstroming, omdat veel minder water wordt afgenomen. Dit levert ten eerste een  verhoogd kwaliteitsrisico op. Ten tweede moeten drinkwaterbedrijven meer inspanning leveren om water van goede kwaliteit te kunnen blijven leveren doordat de leidingen meer doorgespoeld moeten worden. In het net is bovendien fors geïnvesteerd en het moet vanwege de wettelijke leveringsplicht van drinkwaterbedrijven als back-up in stand worden gehouden.

Doorboringen van grondlagen
Ook onder een grote groep intensieve veehouderijen wordt overstappen op eigen grondwaterwinningen overwogen. Dit heeft een groot aantal extra doorboringen van grondlagen van grondwaterbronnen tot gevolg en dus verhoging van milieurisico’s en grotere controle-inspanningen. Daarnaast leidt dit tot een onwenselijke toename van onttrekkingen uit het ondiepe grondwater.

ICT en service
De nieuwe BoL stelt de drinkwaterbedrijven ook voor ict-investeringsvraagstukken, omdat de huidige systemen niet zijn ingericht op de nieuwe belastingvorm. De nieuwe vorm werkt met een getrapt belastingstelsel waar de huidige systemen van de drinkwatersector niet mee om kunnen gaan.  Bovendien komt de serviceverlening van drinkwaterbedrijven voor grote uitdagingen te staan, omdat over de nieuwe belastingvorm nog veel onduidelijkheid bestaat bij klanten en er veel over de belasting wordt gevraagd en geklaagd.

Terugdraaien
Vewin vindt BoL geen instrument in het kader van milieubeleid. Wat Vewin betreft moet BoL worden afgeschaft. De BoL is vanuit milieu-oogpunt een ongelukkig fiscaal instrument. Bovendien is het belasten van drinkwater, een gezonde eerste levensbehoefte, zeer milieuvriendelijk geproduceerd uit een in Nederland niet-schaarse grondstof, een volstrekt verkeerd signaal.  De Staatssecretaris en de Tweede Kamer doen er goed aan om de negatieve gevolgen voor het milieu van deze belastingheffing terdege te analyseren.

 
Dit bericht is verschenen in Waterspiegel Update 2. Lees hier Waterspiegel Update 2

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht