Erkenning drinkwater als nationaal belang
Terug 25 april 2014

Erkenning drinkwater als nationaal belang

​​​​Terecht dat het kabinet de drinkwatervoorziening als nationaal belang erkent. Dat zegt Vewin – de vereniging van drinkwaterbedrijven – in reactie op de Beleidsnota Drinkwater van het Ministerie van I&M. Drinkwater is een eerste levensbehoefte en het veiligstellen van drinkwaterbronnen is minstens zo belangrijk als andere belangen. Het is daarom een goede zaak dat in de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) dit verder formeel wordt geregeld, zodat bij ruimtelijke afwegingsprocessen de drinkwatervoorziening gelijkwaardig is aan andere nationale belangen zoals energie (bijvoorbeeld Schaliegas). Vewin ondersteunt verder de koers die met de beleidsnota “Schoon drinkwater voor nu en later” wordt ingezet. Wel vraagt Vewin bij de uitvoering aandacht voor de kwaliteit en kwantiteit van drinkwaterbronnen en de zorgplicht van overheden ten aanzien van de drinkwatervoorziening.

Kwaliteit en kwantiteit
In de Beleidsnota Drinkwater wordt generiek gesproken over water kwaliteit en water kwantiteit. Vewin wil voldoende drinkwaterbronnen (grondwater- en oppervlaktewater) van goede kwaliteit zeker stellen voor nu en later. In haar rapport  “Impact klimaat op oppervlaktewater als bron voor drinkwater” wijst ook het RIVM op de urgentie van voldoende waterbronnen van goede kwaliteit en benoemt zij risico’s als deze ontbreken. De aanbevelingen moeten nu in het Deltaprogramma Zoet water en de Deltabeslissing worden opgenomen om de bronkwaliteit- en  kwantiteit voor de toekomst zeker te stellen.

Zorgplicht overheden
De Beleidsnota Drinkwater kondigt de zorgplicht van overheden aan voor de drinkwatervoorziening. Dit is van belang bij activiteiten die relatie hebben met de drinkwatervoorziening, zoals het Deltaprogramma Zoet Water, de stroomgebiedsbeheersplannen (de Kaderrichtlijn Water), het Beheersplan Rijkswateren (van Rijkswaterstaat), de Nota STRONG en het Nationaal Waterplan. Op grond van de zorgplicht moet drinkwater een cruciale plaats in deze dossiers krijgen. 

klik hier voor het persbericht

 

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht