Gebiedsdossiers verankeren in Omgevingswet
Terug 19 juni 2014

Gebiedsdossiers verankeren in Omgevingswet

​Op 19 juni heeft het RIVM haar 'Eindevaluatie gebiedsdossiers drinkwaterwinningen' gepubliceerd. Het RIVM heeft op basis van de gebiedsdossiers geïnventariseerd welke risico’s er zijn voor de drinkwaterbronnen en welke maatregelen mogelijk zijn om deze risico’s te beperken. De betrokken partijen zijn op de goede weg, maar Vewin deelt de zorg die het RIVM uitspreekt over enkele onderdelen van de gebiedsdossiers.

Uitkomsten gebiedsdossiers opnemen in Stroomgebiedbeheersplannen

In de gebiedsdossiers is de kwaliteit van de drinkwaterwinningen beschreven en zijn de risico’s geïnventariseerd. Voor ongeveer de helft van de winningen zijn inmiddels uitvoeringsprogramma’s opgesteld met maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Onduidelijk is volgens het RIVM of alle maatregelen specifiek en adequaat genoeg zijn om de gewenste waterkwaliteit te bereiken. Daarnaast bestaat de zorg of de overige uitvoeringsprogramma’s op tijd klaar zijn om te worden meegenomen in de Stroomgebiedbeheersplannen (SGBP’s) voor de periode 2015-2021. Het is van groot belang dat de provincies en Rijkswaterstaat ervoor zorgen dat de uitkomsten van de gebiedsdossiers in de SGBP’s opgenomen worden. Dit zijn plannen om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen. Vewin vraagt het rijk een impuls te geven aan de regionale inspanningen zodat alle gebiedsdossiers en maatregelen tijdig vastgesteld zijn voor opname in de regionale plannen en de SGBP’s in 2014. Dit betekent een aanscherping en het toekennen van een zwaarder gewicht aan de huidige landelijke bestuurlijke afspraken.

Wettelijke basis

Het RIVM stelt dat de uitkomsten van de gebiedsdossiers onvoldoende verankerd zijn in het regionale beschermingsbeleid, bijvoorbeeld in de plannen van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Vewin pleit er mede daarom voor om de gebiedsdossiers een wettelijke basis te geven, bijvoorbeeld in de Omgevingswet. Hierdoor kan er meer commitment (en financiële dekking) ontstaan voor met name de uitvoering van de maatregelen.

Normenkader voor probleemstoffen verbeteren
Uit het RIVM-rapport blijkt dat de risico’s voor de winningen specifiek zijn benoemd, maar dat de maatregelen vaak algemeen worden geformuleerd. Om de doelen te halen en maatregelen daadwerkelijk te kunnen afdwingen, is normstelling voor probleemstoffen in oppervlakte- en grondwater in het Besluit kwaliteitseisen monitoring water 2009 (BKMW) noodzakelijk.

Delen via: