Inspraaktermijn gestart Besluit kwaliteitseisen en monitoring water
Terug 6 februari 2015

Inspraaktermijn gestart Besluit kwaliteitseisen en monitoring water

Het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw) stelt de eisen waaraan de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Nederland moet voldoen. Vewin is van mening dat een beter Bkmw nodig is om de waterkwaliteit te verhogen, bijvoorbeeld door normering voor nieuwe stoffen als geneesmiddelen op te nemen.

Wijziging

Dit besluit zal binnenkort gewijzigd worden. Daarom is het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en het Waterbesluit op 23 januari jl. door Minister Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer gezonden.

Inspraak

Behalve dat de Kamer nu de gelegenheid heeft zich hierover uit te spreken is ook de inspraaktermijn gestart. Iedereen kan gedurende 4 weken reageren.

Wettelijk kader

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is bedoeld om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde te brengen. In het Bkmw worden ter implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Grondwaterrichtlijn eisen gesteld waaraan de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Nederland moet voldoen. De Europese Commissie heeft een lijst van stoffen opgesteld die in heel Europa met voorrang moeten worden aangepakt, de richtlijn prioritaire stoffen. De normen uit de richtlijn prioritaire stoffen zijn in Nederland overgenomen in het Bkmw.

Normering voor nieuwe stoffen zoals geneesmiddelen hoognodig

Vewin is van mening dat het Bkmw, om de waterkwaliteit te verhogen, normering voor nieuwe stoffen zoals geneesmiddelen moet opnemen. Hiervoor zijn nu nog geen normeringen, zeker met oog op de toenemende vergrijzing en toenemend medicijngebruik is het ontbreken van deze normen een punt van zorg.

Ook voor grondwater normering nodig

Onvoldoende normeringen of ontbrekende normeringen leiden tot onduidelijkheden en tot mogelijke problemen bij drinkwaterwinningen. Grondwater bestemd voor drinkwaterbereiding heeft net als oppervlaktewater bescherming nodig, maar er zijn geen normen toegespitst op grondwater opgenomen in het besluit. Vewin is van mening dat daarom ook voor grondwater normering met het oog op drinkwaterbereiding nodig is.

Early Warning System voor winningsputten instellen
Grondwater heeft een lange hersteltijd als er verontreinigingen hebben plaatsgevonden. Vroege opsporing en maatregelen om het water weer schoon te krijgen draagt dan ook bij aan een betere waterkwaliteit. Daarom zal wat Vewin betreft in het Bkmw een Early Warning systeem verplicht moeten worden zodat vroegtijdig verontreinigingen die uiteindelijk invloed hebben op de winningsputten kunnen worden opgespoord en maatregelen kunnen worden getroffen.

Delen via: