Kamer vraagt aandacht voor effecten glyfosaat op drinkwatervoorziening

Terug 9 juni 2017

Kamer vraagt aandacht voor effecten glyfosaat op drinkwatervoorziening

Op 8 juni debatteerde de Tweede Kamer over de mogelijke verlenging van de toelating van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat. Het debat werd gevoerd omdat de EU in november een definitief oordeel moet vellen over de verlenging met tien jaar van de EU-licentie van glyfosaat. Hoewel het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) in maart oordeelde dat glyfosaat binnen de EU niet als kankerverwekkend wordt geclassificeerd, blijft glyfosaat wel geclassificeerd als giftig voor de natuur en het leven in wateren met langdurige effecten. Het is bewezen zeer schadelijk voor de ogen.

Moties voor beperkingen glyfosaat
In het debat werden de frequente normoverschrijdingen van glyfosaat in drinkwaterbronnen (grond- en oppervlaktewater) en de risico's voor drinkwaterproductie veelvuldig genoemd. Kamerleden van PvdD,D66, GroenLinks, PVV, CU en SP pleitten in moties voor een beperkte verlenging van de toelating (minder dan de voorgestelde tien jaar), inzet op (forse) vermindering of uitfasering van het gebruik van glyfosaat binnen en buiten de landbouw, of verbod van het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw en door particulieren/ niet-professionele gebruikers.
De Kamer vroeg of de effecten van glyfosaat op de drinkwatervoorziening worden meegenomen in de besluitvorming over de toelating. Staatssecretaris Van Dam  liet weten dat dit het geval is, specifiek op het moment dat stoffen worden toegelaten tot de Europese markt. Het College voor Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) weegt vervolgens voor de Nederlandse toelating de specifieke Nederlandse omstandigheden mee, waaronder mogelijke risico's voor de bronnen van drinkwater. Staatssecretaris Van Dam gaf in reactie op de ingediende moties aan dat het debat eigenlijk prematuur was omdat de EU nog geen voorstel heeft gedaan over het wel of niet verlengen van de toelating van glyfosaat. Hij gaf aan om deze reden de ingediende moties te ontraden.
Op 13 juni stemt de Tweede Kamer over de moties. 

Vewin voorstander verbod glyfosaat niet-professionele gebruikers
Vorig jaar nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin aan de Europese Commissie en lidstaten werd gevraagd de licentie met maar zeven jaar te verlengen en de verkoop en het gebruik van glyfosaat te beperken of te verbieden voor niet-professionele gebruikers.
Vewin is voorstander van een dergelijk verbod, omdat een verbod effectief kan bijdragen aan het tegengaan van de normoverschrijdingen in grond- en oppervlaktewater.
Glyfosaat hoort niet thuis in de bronnen voor drinkwater, terwijl in 2015 bijvoorbeeld de norm van glyfosaat in 28% van de metingen bij innamepunten voor drinkwaterproductie langs de Maas werd overschreden. Als de verlenging van de EU-licentie wordt toegestaan, vindt Vewin het essentieel dat in ieder geval alles in het werk wordt gesteld om de verontreiniging van de drinkwaterbronnen met glyfosaat te voorkomen.  

Tags by dit artikel

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht