Kustpact: bescherming drinkwatervoorziening en natuur
Terug 21 februari 2017

Kustpact: bescherming drinkwatervoorziening en natuur

​​​Het Kustpact is op 21 februari ondertekend door provincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, recreatieondernemers en de drinkwaterbedrijven Dunea, Evides Waterbedrijf, PWN, Vitens en Waternet. Bij elkaar staan er handtekeningen van ​bijna 60 partijen onder het Kustpact.
Het Kustpact is belangrijk voor de drinkwaterbedrijven in de kustgebieden. De duinen zijn essentieel bij de winning en zuivering van drinkwater en vormen strategische zoetwaterbuffers voor de leveringszekerheid aan minimaal 6 miljoen burgers in Nederland. De drinkwatervoorziening is een publieke taak van nationaal belang en verdient daarom ook nationale bescherming.


Gezamenlijke afspraken behoud en ontwikkeling van de kust

Er is een brede maatschappelijke zorg dat het behoud van de waarden van de kust onder druk staat door een toename van bebouwing in de kustzone in de vorm van onder andere strandhuisjes en recreatieparken. In het Kustpact worden afspraken gemaakt tussen provincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, recreatieondernemers en drinkwaterbedrijven over te beschermen waarden enerzijds en ontwikkeling van de kust anderzijds. Het Kustpact heeft als doel de gezamenlijke waarden van de kust te erkennen, bestuurlijke intenties uit te spreken en afspraken te maken over wat nodig is voor het behoud en de ontwikkeling van de kust. In het Kustpact is bepaald dat bij nieuwe bebouwing de waterveiligheid, de drinkwatervoorziening en de natuur randvoorwaardelijk zijn. Verder mogen de kernkwaliteiten van de kust, zoals onder meer ‘vrij zicht en grootschaligheid’, een ‘robuuste waterstaat’ en ‘kusterfgoed in het duingebied’, geen schade worden toegebracht.


Drinkwatervoorziening randvoorwaardelijk

Vewin is blij dat de bescherming van de drinkwatervoorziening en de natuur randvoorwaardelijk is in het Kustpact. Partijen onderschrijven dat nieuwe bebouwing voor recreatieve functies in de kustzone altijd moet passen binnen de randvoorwaarden van waterveiligheid, drinkwatervoorziening en natuurbehoud. De drinkwatersector zal de vinger aan de pols houden bij de regionale uitwerking van het pact. Drinkwaterbedrijven zijn en blijven een krachtige beschermer van de natuur in het duingebied; zij beheren 45% van alle duingebieden in Nederland. Eerder sprak de Waterspiegel met PWN-directeur Joke Cuperus over de gesprekken in aanloop naar het Kustpact van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Lees hier het interview in de Waterspiegel met Joke Cuperus over de totstandkoming van het Kustpact.

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht