Nieuw besluit nodig na wegvallen certificatieplicht glyfosaat

Terug 12 juni 2013

Nieuw besluit nodig na wegvallen certificatieplicht glyfosaat

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft  in haar uitspraak aangegeven, dat  het Ctgb op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden geen certificatieplicht had mogen opleggen bij het gebruik van het glyfosaat.

Nieuw besluit
Vewin is van mening dat bij het wegvallen van de certificatieplicht het Ctgb een nieuw besluit moet nemen. Gezien de aanhoudende overschrijdingen van de drinkwaternorm voor glyfosaat moet  het Ctgb de toelating hiervan op verhardingen intrekken. Basis hiervoor vormen de EU verordening over gewasbeschermingsmiddelen en de Kaderrichtlijn Water omdat niet wordt voldaan aan het drinkwatercriterium. Bij de herbeoordeling van glyfosaat in 2015 moet het Ctgb  het gebruik van glyfosaat op verhardingen niet toestaan.

Negatieve gevolgen
Gebruik van chemische onkruidbestrijding, zoals glyfosaat,  heeft negatieve gevolgen voor oppervlakte- en grondwater. Glyfosaat wordt door gemeenten en bedrijven vaak gebruikt op verharde ondergrond, zoals straten en trottoirs. Juist het gebruik op bestrating zorgt ervoor dat het middel afstroomt naar het riool en in het oppervlaktewater terechtkomt. In afgelopen vijf jaar overschreed glyfosaat ruim 130 keer de norm in oppervlaktewater dat  als bron voor drinkwater dient. Daarnaast wordt veelvuldig een afbraakproduct van glyfosaat aangetroffen, de metaboliet AMPA. 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht