Normen voor hormoon verstorende stoffen in drinkwaterbronnen

Terug 1 mei 2013

Normen voor hormoon verstorende stoffen in drinkwaterbronnen

Vewin pleit voor Europese normen om geneesmiddelresten en hormoon verstorende stoffen uit  drinkwaterbronnen te weren. Aanleiding hiervoor is het rapport ‘Humane geneesmiddelen in de waterketen’ van wateronderzoekinstituten KWR en STOWA. Het rapport bevestigt het Vewin standpunt, dat deze stoffen niet in het milieu en dus ook niet in drinkwaterbronnen thuishoren. Internationale normen om de aanwezigheid van geneesmiddelresten in drinkwaterbronnen aan banden te leggen ontbreken. Naast normering stelt Vewin een pilot voor bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Andere oplossingen ziet Vewin in green pharmacy en voorlichting over afgifte van ongebruikte geneesmiddelen.

Normen
Oppervlaktewater en grondwater moeten tegen resten van geneesmiddelen en hormoon verstorende stoffen worden beschermd. Dit is in overeenstemming met de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW verplicht de Europese lidstaten drinkwaterbronnen te beschermen en achteruitgang te voorkomen. Vewin wil normeringen via Europese wetgeving en signalering van issues via de internationale riviercommissies. Van belang is dat voor geneesmiddelen zodanige milieukwaliteitsnormen gelden dat de Lidstaten adequate maatregelen nemen. Daarom moeten de Lidstaten en het Europees Parlement nu besluiten om normen vast te stellen in de Prioritaire Stoffenrichtlijn voor geneesmiddelen en hormoon-verstorende stoffen. Vewin dringt aan op normering (0,1 μg/l) als norm-voorstel voor geneesmiddelen in oppervlaktewater. Deze waarde wordt nog vaak ruim overschreden.

Pilot

Vewin pleit  voor een adequate aanpak van medicijnresten bij de bron. Wat er niet in komt, hoeven de drinkwaterbedrijven er namelijk ook niet uit te halen. Hier dient het principe ‘de vervuiler betaalt’ te gelden. De rekening van de zuivering mag niet bij de drinkwaterconsument terecht komen. Vewin stelt een pilot voor in een regio bij een RWZI met hoge concentraties geneesmiddelen in een gebied waar zich ook een innamepunt voor drinkwater bevindt.

Technologie en green Pharmacy
Het rapport van KWR Watercycle Research Institute (KWR) en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) concludeert dat een toename van vergrijzing het medicijngebruik de komende 40 jaar met 37 procent doet stijgen. De verwachte toename van de geneesmiddelresten in drinkwaterbronnen die hieruit voortkomt is onwenselijk en moet een halt worden toegeroepen. Het rapport noemt naast normering en regelgeving ook green pharmacy  en voorlichting over afgifte van ongebruikte geneesmiddelen als oplossing.


 

Delen via: