​​Onderzoek: dumping synthetisch drugsafval toenemend probleem
Terug 29 september 2016

​​Onderzoek: dumping synthetisch drugsafval toenemend probleem

​De nieuwste publicatie van het programma Politie en Wetenschap stelt de dumping en lozing van synthetisch drugsafval centraal. Uit dit onderzoek blijkt dat het dumpen van synthetisch drugsafval toeneemt. Vewin is blij dat nu voor het eerst de toenemende problematiek van illegale dumping van drugsafval onderwerp is van grootschalig onderzoek en hoopt dat door dit onderzoek de aanpak en het voorkomen van dumpingen meer prioriteit zullen krijgen. Het dumpen van drugsafval in natuur- en grondwaterbeschermingsgebieden is zeer ongewenst vanwege een mogelijk risico voor de drinkwatervoorziening. Drinkwaterbedrijven zijn daarnaast ook beheerder van een heel aantal natuurgebieden. De ecologische schade in deze gebieden door dumpingen is ook voor de natuur een probleem.

De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen. Zo pleiten de onderzoekers ervoor dat bij lozingen op oppervlaktewater, riolering en bodem nagegaan wordt of er opsporingsmogelijkheden zijn en om advies te vragen bij het waterschap, de omgevingsdienst of Rijkswaterstaat. Ook vinden de onderzoekers dat er aandacht besteed moet worden aan monitoring en onderzoek van de risico's van dumpingen in kwetsbare gebieden zoals grondwaterbeschermingsgebieden. Vewin staat daarom achter deze aanbevelingen, want het is belangrijk om de risico's van het dumpen van drugsafval voor het grond- en oppervlaktewater te voorkomen.

De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek 'Elke dumping is een plaats delict' onderstrepen dat opsporing van dumpingen, monitoring en nader onderzoek naar de omvang van verschillende typen lozingen nodig is. De dumpingen zijn in potentie een bedreiging voor (ondiepe) grondwaterwinningen. Opsporing en monitoring dragen bij aan een duurzame bescherming van de bronnen voor drinkwater tegen schadelijke stoffen. Dit is van belang voor de productie van schoon en veilig drinkwater dat voldoet aan de gestelde eisen in de Europese Drinkwaterrichtlijn en de Drinkwaterwet.  De aanbevelingen van de onderzoekers sluiten aan bij de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) die een aanpak aan de bron voorstaat. Uiterlijk in 2027 moet het grond- en oppervlaktewater in alle Europese landen voldoende schoon en gezond zijn.

Drinkwaterbedrijven zijn heel alert zijn op dit soort dumpingen en maken de getroffen locaties grondig schoon  door middel van afgraving. Hierdoor wordt voorkomen dat het drugsafval verder de bodem in gaat. Daarnaast wordt de kwaliteit van het grondwater nauwkeurig in de gaten gehouden onder andere door early-warning-systemen.

Uit rapporten over de kwaliteit van het drinkwater van de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) blijkt dat de kwaliteit van het drinkwater over het algemeen uitstekend is . Bij 99,9% van de meer dan een half miljoen metingen die worden uitgevoerd, blijkt dat het drinkwater voldoet aan de gestelde normen. Gewaarborgd is dat het drinkwater in Nederland vrijwel altijd voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen. Blijkens de rapportages pakken de drinkwaterbedrijven de incidenten effectief aan.

Waterschappen en drinkwaterbedrijven nemen hun verantwoordelijkheid door onderzoek te doen naar efficiënte zuiveringstechnieken, onder andere bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties, maar het is beter om eerder in de keten te zorgen dat geen drugsafval in het grond- en oppervlaktewater komt.

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht