Registratie chemische stoffen schiet zwaar tekort
Terug 5 december 2018

Registratie chemische stoffen schiet zwaar tekort

​REACH registreert de toelating van chemische stoffen. Nu blijkt dat voor het grootste deel van alle stoffen die zijn geregistreerd informatie ontbreekt. Deze stoffen worden desondanks gewoon op de markt gebracht. Het RIVM geeft aan dat niet uitgesloten kan worden dat deze stoffen kankerverwekkend of giftig zijn; deze situatie kan dus mogelijk een gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Vewin vindt dit een zorgelijke situatie die om actie vraagt. Als een fabrikant geen volledige informatie over een stof oplevert, zou deze niet op de markt mogen komen. 

REACH beschermt drinkwaterbronnen onvoldoende

Vewin vraagt al langere tijd aandacht voor het probleem dat drinkwaterbronnen via REACH onvoldoende beschermd worden tegen verontreinigingen via chemische stoffen. Dit werd eens te meer duidelijk door de GenX-casus, waaruit bleek dat GenX niet volledig via REACH geregistreerd is en er geen risicobeoordeling heeft plaatsgevonden voor blootstelling van mens en milieu. Mede hierdoor is de lozingsvergunning van Chemours niet goed beoordeeld, waardoor GenX in (te) hoge concentraties in oppervlaktewater voor drinkwaterproductie terecht kon komen.
Het doel van REACH is de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen. In REACH wordt echter onvoldoende gekeken naar de risico’s van stoffen die een probleem kunnen vormen voor de kwaliteit van drinkwaterbronnen, zoals stoffen die slecht afbreekbaar, goed oplosbaar en toxisch zijn. 

Cruciale informatie ontbreekt

Uit onderzoek van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en het Duitse milieuagentschap en het Bundesinstitut für Risikobewertung blijkt nu dat van het grootste deel van de stoffen die in de REACH database zijn geregistreerd informatie ontbreekt. Feitelijk zou het zo moeten zijn dat chemische stoffen waarover onvoldoende informatie wordt aangeleverd niet op de markt zouden moeten komen (‘no data, no market’). Maar in de praktijk worden deze stoffen gewoon op de Europese markt gebracht.
In zijn huidige vorm is REACH dus onvoldoende geschikt om drinkwaterbronnen te beschermen. Nu blijkt daarnaast dat wat wel verplicht is in REACH, de registratie van chemische stoffen en in beeld brengen van de risico’s daarvan, ook niet goed gebeurt. 

Bescherming drinkwaterbronnen beter in REACH

Vewin vindt het van groot belang dat de registratie van stoffen in REACH op een goede manier en volgens de regels plaatsvindt; de naleving moet sterk verbeterd worden. Daarnaast moet het mogelijk zijn om stoffen die slecht afbreekbaar, goed oplosbaar en toxisch zijn (PMT en vPvM stoffen) in REACH te classificeren als Zeer Zorgwekkende Stoffen, zodat het gebruik en de lozing ervan binnen de EU in beginsel afgebouwd moet worden. In het algemeen moeten de effecten die het vrijkomen van een stof kan hebben op de waterkwaliteit van drinkwaterbronnen en op het halen van de doelen van de KRW, meegenomen worden bij de registratie van een stof. 

Lees het Vewin-standpunt over REACH

Tags by dit artikel
Delen via: