​Van Nieuwenhuizen onderzoekt drinkwatercriterium bij toelating chemische stoffen
29 juni 2018

​Van Nieuwenhuizen onderzoekt drinkwatercriterium bij toelating chemische stoffen

Tijdens het Algemeen Overleg Water op 28 juni sprak de vaste Kamercommissie Infrastructuur & Waterstaat met Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over diverse wateronderwerpen. Waterkwaliteit was de rode draad in het debat, met name in relatie tot drinkwater.

​Bestuursakkoord Waterkwaliteit

Verschillende Kamerleden zoals Van Brenk (50PLUS), Laçin (SP) en Sienot (D66) vroegen zich af waarom het Bestuursakkoord Waterkwaliteit nog niet afgerond is en welke concrete en meetbare doelen hierin worden vastgelegd. De minister gaf aan de komende maanden nadere afspraken over waterkwaliteit te maken via zogenoemde versnellingstafels.

Wetgeving ontoereikend

Mede vanwege de uitspraak van de rechter in de Chemourszaak concludeerden 50PLUS, GroenLinks (Kröger) en de SP dat lacunes bestaan in de wetgeving en dat meer transparantie omtrent opkomende stoffen nodig is. D66 stelde dat in de keten nauwelijks aandacht is voor chemische stoffen en water en dat de zorgplicht drinkwater wordt verwaarloosd. GroenLinks vroeg de minister de drinkwaterbedrijven actief te betrekken bij de vergunningverlening van lozingen en stelde voor een openbaar register in te stellen voor geloosde stoffen. De SP was blij dat in reactie op een eerder door de SP ingediende motie, de minister de Handreiking voor de beoordeling van lozingen ter bescherming van drinkwaterbronnen heeft opgesteld.

Drinkwatercriterium

SP, GroenLinks en 50PLUS stelden dat het nu nodig en onvermijdelijk is een drinkwatercriterium in REACH (Registratie Evaluatie en Autorisatie Chemische Stoffen) op te nemen. Dat zorgt ervoor dat bij de Europese toelating van stoffen rekening wordt gehouden met de effecten hiervan op drinkwater(bronnen).
Aanpassing van Europese regelgeving via REACH kost volgens de minister tijd, transparantie over te lozen stoffen is een eerste vereiste. Met Rijkswaterstaat licht zij momenteel alle relevante vergunningen door. Ze heeft toegezegd in een brief nader aan te geven wat de mogelijkheden zijn voor een drinkwatercriterium in REACH.

Ketenaanpak Medicijnresten uit Water

50PLUS vroeg naar de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma Ketenaanpak Medicijnresten uit Water. D66 en 50PLUS vroegen aandacht voor een Europese aanpak naar het Nederlandse model. De minister stelde dat de Ketenaanpak Medicijnresten in Europa goed ontvangen wordt en dat de Europese Commissie na de zomer met een mededeling komt.

Belastingdruk drinkwater

Wat betreft de belastingdruk sprak de Kamer (SP en 50PLUS) haar zorgen uit over de lastenverzwaring voor burgers door de hogere BTW op drinkwater. De Kamer vroeg welke compensatie op drinkwater mogelijk is. De minister reageerde dat de verschuiving van arbeid naar consumptie kabinetsbeleid is en dat de burger gecompenseerd wordt via lagere lasten op arbeid.

Tags by dit artikel
Delen via: