​Vewin: Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging voor PFAS bieden onvoldoende bescherming voor drinkwater
Terug 6 maart 2020

​Vewin: Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging voor PFAS bieden onvoldoende bescherming voor drinkwater

Het RIVM heeft Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging (INEV's) voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater afgeleid. Omdat de nu voorgestelde INEVs voor grondwater voor de drinkwatervoorziening veel hoger zijn dan de eerder afgeleide indicatieve richtwaarden voor PFOA en GenX in drinkwater, ontstaat volgens Vewin het risico dat daarmee het grondwater niet afdoende is beschermd. Op grond van de nu voorgestelde INEV's zou geconcludeerd kunnen worden dat er geen sprake is van ernstige verontreiniging van grondwater voor de drinkwatervoorziening, terwijl de indicatieve richtwaarden voor het drinkwater worden overschreden. Vewin vindt dit zorgwekkend en ongewenst. De INEV's voor grondwater voor drinkwater moeten volgens Vewin gelijkgesteld worden met de indicatieve richtwaarden voor drinkwater.

Bronaanpak en sanering PFAS-verontreiniging nodig

PFAS komen op grote schaal diffuus voor in de bodem. Vermoedelijk is er eveneens sprake van een groot aantal (ernstige) puntbronnen van verontreinigingen. De omvang en locaties van deze verontreinigingen zijn nog onvoldoende bekend. Evenmin is bekend in welke mate deze een bedreiging vormen voor grondwaterbronnen voor de drinkwatervoorziening. Vewin vindt het van groot belang dat de locaties en omvang van PFAS-verontreinigingen in beeld worden gebracht evenals de mogelijke impact daarvan op de drinkwaterbronnen. Er dient een strategie te worden ontwikkelend voor bronaanpak en sanering van PFAS-verontreinigingen die grondwaterbronnen voor de drinkwatervoorziening bedreigen.

Voorkom PFAS in drinkwaterbronnen

Van een groot deel van de PFAS-stoffen is bekend dat ze een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. PFAS zijn persistent, mobiel en sommige ook toxisch. Waterwinning bestemd voor drinkwaterproductie is zeer kwetsbaar. Aangezien met de huidige zuiveringen voor drinkwater deze stoffen lastig te zuiveren zijn, is het van groot belang dat voorkómen wordt dat PFAS in drinkwaterbronnen terecht komen.

Meer informatie

Lees hier het standpunt van Vewin over het hergebruik van PFAS-houdende grond
Lees hier de informatie van het RIVM over Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging PFOS, PFOA en GenX in grond en grondwater

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht