Vewin licht problemen bodemverontreiniging toe op 'Bodem Breed Symposium'
Terug 19 november 2014

Vewin licht problemen bodemverontreiniging toe op 'Bodem Breed Symposium'

Vewin heeft op het 'Bodem Breed Symposium 2014' op 18 en 19 november te Lunteren de problemen van bodemverontreiniging voor de Nederlandse drinkwatersector toegelicht. Tijdens dit symposium wordt kennis gedeeld en worden issues besproken rondom het thema bodem met experts uit verschillende sectoren. Rob Eijsink, stuurgroepsecretaris Bodem en Infrastructuur: "Uit RIVM onderzoek blijkt dat tientallen drinkwaterwinningen nog steeds te kampen hebben met bestaande bodemverontreinigingen. Vewin vindt dat de sanering van deze locaties prioriteit moet krijgen."

Convenant Bodem
Grondwater is de bron voor circa 60 procent van het Nederlandse drinkwater. Elke bedreiging daarvan moet dus snel worden aangepakt. Eijsink: "Het ministerie IenM , VNG, IPO en Unie van Waterschappen bereiden een vervolg van het
Convenant Bodem voor met het bedrijfsleven (VNO/NCW en MKB Nederland) over de sanering van bodemverontreiniging. Vewin vindt dat in het convenant de gevallen die problemen geven voor de drinkwatervoorziening prioritair moeten worden aangepakt en dat  hiervoor budgeten moeten worden vrijgemaakt. Sanering van de problemen rondom drinkwaterwinning voor 2020 mag niet vrijblijvend maar moet een resultaatsverplichting zijn."

Van Wet bodembescherming naar Omgevingswet
Tijdens het symposium werd ook stilgestaan bij het opgaan van de Wet bodembescherming in de Omgevingswet. Eijsink: "De normen voor bodemverontreiniging zijn onvoldoende afgestemd op normen voor de drinkwatervoorziening. Hierdoor ontstaat een gat tussen de normen voor een 'schone bodem' en de normen voor 'schoon drinkwater'. Concreet houdt dit in, dat een bodemverontreiniging als ''niet ernstig'' kan worden aangemerkt in de Wet Bodembescherming (Wbb) terwijl deze toch problemen veroorzaakt voor drinkwaterbedrijven. Dit 'normengat' moet worden gerepareerd in de Omgevingswet." Dit is tijdens het symposium onderkend als een belangrijk signaal.  ‚Äč

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht