Vewin licht standpunt op de Natuurvisie toe in de Tweede Kamer

Terug 12 juni 2014

Vewin licht standpunt op de Natuurvisie toe in de Tweede Kamer

Vewin heeft donderdag 12 juni haar standpunt op de nieuwe Natuurvisie van het kabinet toegelicht tijdens een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. De Natuurvisie zet in op een efficiënter en meer gedragen natuurbeleid met winst voor de natuur en de maatschappij. Vewin is positief over de Natuurvisie en heeft hieraan recent invulling gegeven met een Groene Tafel Natuur & Drinkwater, waaruit verschillende actiepunten op het gebied van natuur zijn gekomen. Dit en onderstaande onderwerpen heeft Vewin directeur Renée Bergkamp nader toegelicht.

1. Groene Tafel Natuur & Drinkwater

Op initiatief van Vewin is op 25 april een Groene Tafel Natuur & Drinkwater georganiseerd waarmee nadere invulling wordt gegeven aan de nieuwe Natuurvisie van Staatssecretaris Dijksma. Hierin staat de wens van het kabinet verwoord om natuur met verschillende sectoren en functies te verbinden. Op initiatief van de drinkwatersector kwamen natuurorganisaties, provincies, het ministerie van EZ, wetenschap en drinkwaterbedrijven bij elkaar. Afgesproken is om meer samen te werken en elkaar te versterken, mét elkaar in plaats van naast elkaar, onbenutte kansen pakken. We gaan aan de slag in vier pilots en met een actieagenda. Daarin werken we aan de natuurdoelen, wat tegelijkertijd een goede bescherming vormt voor de drinkwaterbronnen. Ook ontstaan recreatiemogelijkheden en kan deze combinatie tot meer draagvlak voor natuur leiden.

In een aantal natuurgebieden is het beheer versnipperd tussen verschillende beheerders. Drinkwaterbedrijven zien mogelijkheden om de efficiëntie in het beheer te vergroten door grotere, robuuste eenheden te vormen en waar dat nuttig is meer natuur in beheer of eigendom te nemen ter bescherming van de bronnen. Daarmee blijft de natuur gewaarborgd, kan de afhankelijkheid van overheidsfinanciering verminderen en het draagvlak voor natuur verbreed worden.

2. Natuurvisie doelen

Op dit moment is er te weinig draagvlak voor natuur in de samenleving en de natuurdoelen worden niet gehaald. Het kabinet gaat er vanuit dat in de combinatie van natuur met andere functies kansen liggen voor groter doelbereik en meer draagvlak voor natuur. Het kabinet zet zich in om natuurcombinaties met drinkwater verder te verkennen en te stimuleren en ziet drinkwaterbedrijven als volwaardig natuurbeheerder. Op een aantal plekken in de visie staan voorbeelden van de natuurcombinatie met drinkwater, zoals de duinen die zorgen voor zuivering van water en beheerd worden door drinkwaterbedrijven. Vewin ondersteunt de inzet van de Natuurvisie.

3. Belangrijke bijdrage aan natuurdoelen

Drinkwaterbedrijven beheren ongeveer 24.000 ha natuurgebied, vaak aangewezen als Natura2000-gebied of onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). De sector levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de natuurdoelen. Natuur biedt een goede bescherming voor de drinkwaterbronnen. Drinkwaterbedrijven zijn in publieke handen, ontvangen geen subsidies voor het beheer en hebben een wettelijke taak in het (mede)beheren van terreinen ter bescherming van de bronnen voor drinkwater. De continuïteit en kwaliteit van het beheer is daarmee geborgd. Uit klantonderzoeken blijkt dat een grote meerderheid van de klanten positief staat tegenover beheer van natuur door het waterbedrijf.
 

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht