Vewin stelt lijst hinderlijke EU wetgeving op
Terug 10 december 2014

Vewin stelt lijst hinderlijke EU wetgeving op

Het intrekken van hinderlijke wetgeving, het verbeteren van wetgeving en versneld aannemen van wetsvoorstellen: daarvoor is Frans Timmermans, de nieuwe Eurocommissaris (Betere regelgeving, inter-institutionele betrekkingen, rechtsstaat en Handvest van de grondrechten) nu verantwoordelijk. Op 16 december presenteert hij een werkprogramma voor 2015-2016 waarin staat hoe hij hier uitvoering aan zal geven en welke wetten het betreft. Vewin en de Unie van Waterschappen hebben aan de Commissie een lijst met 5 wetten aangereikt die bij de uitvoering van de taken van de drinkwaterbedrijven en waterschappen hinderlijk zijn.

De 5 hindernissen
1. Er moet een betere afstemming tussen de Kaderrichtlijn Water, de richtlijn bestrijdingsmiddelen en de nitraatrichtlijn komen. Hiermee wordt de waterkwaliteit beter geborgd.

2. Europese aanbestedingsdrempels zijn te laag. Voor lokale wensen moet boven een bepaald bedrag Europees worden aanbesteed. Terwijl de gewenste producten/kennis vaak alleen lokaal, dus in Nederland beschikbaar zijn. Toch moet op Europees niveau worden aanbesteed.

3. Een verplichte Europese Benchmark, het verkeerde antwoord op het Right2Water-initiatief is ongewenst en niet uitvoerbaar. De niveauverschillen zijn binnen Europa zo groot, dat er niet met één maat gemeten kan worden. Het is aan de lidstaten en watersector invulling te geven aan benchmarking.

4. De BTW richtlijn staat doelmatige samenwerking in de waterketen in de weg. In 2011 is het Bestuursakkoord water getekend tussen waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven. Echter de hiermee beoogde samenwerking leidt vaak tot de verplichting tot het betalen van omzetbelasting (BTW), waarmee samenwerking niet wordt gestimuleerd.

5. De Consumentenrechten richtlijn eist van de drinkwaterbedrijven dat wanneer zij een contract afsluiten met een klant ze hierbij moeten melden dat de klant een bedenktermijn heeft. Dat is vreemd, want dit zou betekenen dat iemand wordt afgesloten van het drinkwaternet.

Klik hier voor het gedetailleerde position paper van Vewin en de Unie van Waterschappen

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht