Wet open overheid moet drinkwatersector beter beschermen
Terug 9 december 2014

Wet open overheid moet drinkwatersector beter beschermen

​​​Dinsdag 9 december spreekt de Tweede Kamer over de Wet Open Overheid (Woo). Het betreft een initiatiefwetsvoorstel van D66 en GroenLinks, welke de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) moet vervangen. Vewin vindt dat de Woo te weinig oog heeft voor de veiligheidsbelangen van vitale sectoren, waaronder de drinkwatersector. Gevoelige informatie over bijvoorbeeld de inrichting van ICT-systemen van drinkwaterbedrijven kan hierdoor op straat terecht komen. Dat moet worden aangepakt om de drinkwatervoorziening niet in gevaar te brengen.

Transparanter
De initiatiefnemers willen overheden via de Woo transparanter maken, om het belang van publieke informatie beter te dienen. Vewin onderschrijft dit belang. Ook voor de drinkwaterbedrijven – publieke NV’s – kent de Drinkwaterwet bepalingen over verantwoording, transparantie en openbaarheid over het functioneren. Echter, het openbaar maken van informatie door de overheid kent ook zijn grenzen.

Kwetsbaar
De Woo versoepelt de geheimhouding van bedrijfs- en fabricagegegevens die door derden vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. Vitale sectoren, waaronder de drinkwaterbedrijven, delen in het kader van nationale veiligheid veel kwetsbare informatie met de overheid. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om onderzoeken naar onderlinge afhankelijkheden, maar ook om structurele publiek-private samenwerking in het kader van cyber security. Vanaf het moment dat deze gegevens bij een overheidsorgaan liggen, zou iemand ze met een beroep op de Woo kunnen verkrijgen.
Bij openbaarmaking kan deze informatie voor verkeerde doelen gebruikt worden, wat bedrijven kwetsbaar maakt voor gerichte aanvallen. Het gaat hier immers om gevoelige informatie rondom bijvoorbeeld de vitale processen van bedrijven, de technische inrichting en beveiliging daarvan en de te nemen beveiligingsmaatregelen. Informatie-uitwisseling wordt hiermee een bedreiging voor vitale sectoren, in plaats van een stap voorwaarts naar grotere weerbaarheid.

Aanpassen
Vewin vindt dat de Woo op dit punt moet worden aangepast. Dit kan door uitbreiding van de (absolute) uitzonderingsgrond ‘veiligheid van de Staat’ met die van ‘veiligheid van de vitale infrastructuur’. Door die twee belangen te koppelen is duidelijk dat het om een belang van nationale veiligheid gaat. Bij algemene maatregelen van bestuur (AMvB) moet uiteen worden gezet wat exact onder vitale infrastructuur wordt verstaan en welke informatie deze bescherming verdient.​

Klik hier voor het Vewin position paper

Delen via: