Schaliegasstudie neemt zorgen voor drinkwater niet weg

28 mei 2014

Schaliegasstudie neemt zorgen voor drinkwater niet weg

Boren naar schaliegas is een risico voor drinkwater omdat de winning tot verontreiniging van het grondwater kan leiden. Daarom worden grondwaterbeschermingsgebieden bij voorbaat uitgesloten voor winning van schaliegas. Dat is een van de uitgangspunten voor het onderzoek van het ministerie van EZ naar de milieueffecten van schaliegaswinning. Vewin onderschrijft dit, voorkomen moet worden dat drinkwaterbronnen voor altijd onbruikbaar worden, omdat we niet zonder kunnen. Vewin is dan ook ontevreden dat slechts een beperkt deel van de door provincies aangewezen gebieden wordt uitgezonderd en zal dit bij de inspraak naar voren brengen.

Om onduidelijke redenen zijn de gebieden waarin een verbod op boringen geldt om waterwinningen te beschermen niet uitgesloten. Ook geldt het verbod maar tot een beperkte diepte, terwijl juist het dieper boren een risico is voor drinkwaterbronnen. De uitsluiting van drinkwatergebieden moet aansluiten bij de wijze waarop provincies beschermingsgebieden hebben aangewezen. Zo moet ook in boringsvrije zones en strategische voorraden voor de toekomst een verbod gelden. “Deze zones zijn niet voor niets aangewezen door de provincies”, aldus Guïljo van Nuland, directeur van Brabant Water.

De studie gaat ook niet in op de vraag wat in de overige gebieden de risico’s zijn van schaliegaswinning voor het grondwater. Voor milieueffecten worden vooral effecten van bovengrondse activiteiten in beeld gebracht en gedifferentieerd op basis van landschapstypen. Vewin vindt dat ook gekeken moet worden naar de mate waarin grondwater kwetsbaar is voor winning van schaliegas.

Op 28 mei heeft ministerie van Economische Zaken de notitie Reikwijdte en Detailniveau voor onderzoek naar de milieueffecten van schaliegaswinning voor commentaar gepubliceerd. De studie is onderdeel van de structuurvisie voor schaliegas die begin 2015 zal verschijnen. In de notitie wordt beschreven hoe het onderzoek naar milieueffecten zal gaan plaatsvinden. Dit zal leiden tot een beschrijving van gebieden die meer of minder geschikt worden geacht voor winning van schaliegas. Vewin zal in de inspraakronde een reactie geven op het concept van de Milieu Effectrapportage (MER).

Delen via:

Gerelateerd aan dit persbericht