Omgevingswet: duidelijk verantwoordelijkheden toedelen

1 april 2013

Omgevingswet: duidelijk verantwoordelijkheden toedelen

Verantwoordelijkheden beleggen

De Omgevingswet bundelt tientallen wetten en AMvB’s en moet leiden tot vermindering van regeldruk en efficiëntie. Simpelere regelgeving is uiteraard prima, daarentegen dienen verantwoordelijkheden wel goed belegd en geborgd te worden bij partijen. Duidelijkheid dient er te zijn wie welke rol en handhaver is op het gebied van de bescherming van water.


Ruimtelijke bescherming drinkwaterbronnen in tact houden

Het Rijk moet zorgen dat geen achteruitgang van de waterkwaliteit van waterlichamen plaatsvindt conform eisen KRW en Grondwaterrichtlijn, zodat de zuiveringsinspanning bij drinkwaterbereiding kan worden verlaagd. Houd daarom de bestaande doelstellingen en normen voor waterkwaliteit en -kwantiteit, de drinkwaterfunctie en -bescherming van waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden met beschermingsregels in tact. De drinkwatervoorziening is wettelijk een dwingende reden van groot openbaar belang. De ruimtelijke bescherming van de drinkwaterwinning dient nationaal geborgd te worden in de Omgevingswet en -visie en -verordening door opname van een drinkwaterbronnenparagraaf met formele adviesfunctie voor drinkwaterbedrijven.
> Ruimtelijke bescherming van drinkwaterbronnen is een Rijkstaak

Toetsingskaders koppelen aan kwaliteitsdoelstellingen

Toetsingskaders zoals plannen en vergunningen/meldingen koppelen aan de kwaliteitsdoelstellingen. Het digitaal omgevingsloket voor aanvraag van activiteiten voorzien van een drinkwateroets. Vergunning- en meldingsvoorschriften moeten concreet zijn. Beter een helder vergund voortraject, dan een normloos niet te handhaven natraject. Het voorzorgsprincipe moet behouden blijven. Bij onderzoek moeten niet alleen toekomstige effecten voorspeld worden, maar ook concreet effecten gemeten worden door monitoringsprogamma’s. Houdbaarheid van onderzoeksresultaten niet verlengen. Enige souplesse bij deregulering kan, mits de kwaliteitsdoelstellingen tijdig worden gehaald.
> Toetsingskaders op Rijksniveau


Grondwateronttrekking

Wij ondersteunen de kabinetsnotitie die uitgaat van de bestaande verantwoordelijkheidsverdeling. De vergunning voor grondwateronttrekkingen- en infiltratie ten behoeve van drinkwater wordt verleend door de provincie. Die is daar ook goed toe in staat, omdat de provincie het overzicht heeft wat betreft grondwaterbescherming en het algemeen belang waarborgt. Dit moet in de toekomst zo geregeld blijven.
> Bevoegd gezag voor grondwateronttrekking drinkwater: Provincie


Monitoren met normen voor waterkwaliteit

Heldere nationale kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, grondwater en bodem zijn blijvend noodzakelijk om te kunnen monitoren en om aan kwaliteitsdoelstellingen voor een veilige drinkwatervoorziening te voldoen. Normering dient integraal te worden afgestemd. Streefwaarden bodem moeten in overeen-stemming met de normen voor grond- en oppervlaktewater t.b.v. drinkwaterbereiding gebracht worden.
> Nationale (Rijk) normen voor oppervlaktewater, grondwater en bodem

Download standpunt

Delen via:

Gerelateerd aan dit standpunt