AMvB's Omgevingswet
23 mei 2017

AMvB's Omgevingswet

​Rekening houden met effecten op openbare drinkwatervoorziening bij activiteiten

Milieubelastende- en lozingsactiviteiten kunnen risico’s opleveren voor de openbare drinkwater-voorziening. Ter bescherming moeten via algemene regels in het Besluit Activiteiten Leefomgeving bedrijven verplicht worden inzichtelijk te maken welke stoffen met welke eigenschappen worden geloosd. Daarnaast is het van belang dat lozingen getoetst worden aan de waarden die gelden voor oppervlakte-water bestemd voor de bereiding van drinkwater. Decentrale overheden zijn bevoegd gezag voor lozingsactiviteiten, bijv. voor Chemours in Dordrecht. Rijkswaterstaat heeft de expertise om effecten van een lozing voor de drinkwatervoorziening te kunnen kwantificeren en hier eisen aan te stellen. Daarom is het van belang dat Rijkswaterstaat in het Omgevingsbesluit een bindend adviesrecht krijgt bij indirecte lozingen (lozingen op rijkswater via een rioolwaterzuiveringsinstallatie). Het bindend adviesrecht is in de Omgevingswet niet opgenomen, terwijl het wel geldt onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
-Neem een bindend adviesrecht op voor Rijkswaterstaat bij indirecte lozingen.

Mijnbouwactiviteiten en drinkwatergebieden

In de structuurvisie ondergrond (STRONG) zijn ruimtelijke keuzes gemaakt voor mijnbouwactiviteiten in
relatie tot drinkwatergebieden. Mijnbouwactiviteiten zijn in STRONG slechts gedeeltelijk uitgesloten in
gebieden voor de drinkwatervoorziening. Die uitsluiting geldt voor waterwingebieden en grondwater-
beschermingsgebieden, maar niet voor zogenaamde intrekgebieden. Ook boringvrije zones zijn maar
gedeeltelijk uitgesloten. Ook het schuin boren onder gebieden voor de waterwinning vanaf diepten groter
dan 1000 m blijft toegestaan. Vewin vindt een volledige uitsluiting van mijnbouw in en onder álle gebieden
voor de drinkwatervoorziening gewenst vanwege risico’s voor het grondwater.
-Neem als uitganspunt in STRONG op dat mijnbouwactiviteiten volledig worden uitgesloten in en onder alle gebieden die voor de drinkwatervoorziening zijn aangewezen door provincies.

Drinkwaterfunctie en beschermingszones

Het is van belang in het BKL op te nemen welke oppervlaktewateren een drinkwaterfunctie hebben.
Bij afwegingen voor ruimtelijke ordening in een gebied is het van belang dat rekening gehouden wordt met de gevolgen van activiteiten voor de winning van oppervlaktewater ten behoeve van drinkwater. Daarom moeten ook beschermingszones voor oppervlaktewater verplichtend in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving opgenomen worden om ongewenste functies en activiteiten beter te kunnen weren aan de voorkant. Net zoals dit, met goede ervaringen, gebeurt bij grondwaterbeschermingsgebieden.
-Neem in het BKL op welke oppervlaktewateren een drinkwaterfunctie hebben
-Neem in het BKL beschermingszones voor oppervlaktewater op.

Gebiedsdossiers

Het is belangrijk in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving de gebiedsdossiers op te nemen. Deze bevatten een beschrijving van de risico’s en maatregelen ter bescherming van de kwaliteit van de drinkwaterwin-ningen. Gebiedsdossiers zijn een essentieel instrument om aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen en om duurzaam de openbare drinkwatervoorziening veilig te stellen. Deze dossiers worden opgesteld door de provincie (grondwater) en Rijkswaterstaat (oppervlaktewater).
-Neem gebiedsdossiers op in het BKL.

Hoofdinfrastructuur transport ruwwater

In het Besluit Kwaliteit Leefomgeving worden toekomstige functies en bescherming van tracés geregeld die van nationaal belang zijn. Hiertoe behoort ook de hoofdinfrastructuur voor transport van ruwwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening. (Ruwwater is de grondstof voor de bereiding van drinkwater.)
-Benoem de hoofdinfrastructuur voor transport van ruwwater en halffabrikaten als nationaal belang in BKL.

Download standpunt

Delen via:
Gerelateerd aan dit standpunt