AO Waterveiligheid 19 juni 2014
10 juni 2014

AO Waterveiligheid 19 juni 2014

In Water in Beeld, de voortgangsrapportage Nationaal Waterplan en Bestuursakkoord Water over het jaar 2013 wordt de stand van zaken weergegeven m.b.t. acties zoet water en watertekorten. Bij de komende Deltabeslissingen en beleidskeuzes zijn voor de drinkwatervoorziening als nationaal belang de volgende aandachtspunten van belang:


Centrale regie op voorzieningenniveau voor drinkwater

De drinkwatervoorziening heeft een bijzondere positie in het voorzieningenniveau van zoet water en is een publieke taak, waarbij overheden conform de Drinkwaterwet de zorgplicht hebben voor het garande-ren van voldoende bronnen van de juiste kwaliteit. Echter, een nadere uitwerking van deze bijzondere positie t.o.v. andere functies is nog niet gegeven. Afstemming tussen de afspraken rond voorzieningen-niveaus voor het hoofdwatersysteem en de gebiedsgerichte afspraken in de regio is noodzakelijk.
Stel nationale afspraken over het voorzieningenniveau op met de bijzondere positie van drinkwater in het Deltaprogramma Zoet Water

Samenhang waterkwantiteit en -kwaliteit

Voor de drinkwatervoorziening is de samenhang in waterkwantiteit en –kwaliteit essentieel. Lage rivier-afvoeren zorgen voor minder verdunning van verontreinigingen en slechtere waterkwaliteit. Het Deltapro-gramma dient maatregelen voor de verbetering van de waterkwaliteit op te nemen.
Verschillende ontwikkelingen in het watersysteem hebben effect op de zoetwatervoorziening, zoals een zout Volkerrak-Zoommeer en verdieping van de Rotterdamse Haven. Cruciaal is dat op de lange termijn voldoende zoet water van de juiste kwaliteit beschikbaar blijft voor de drinkwatervoorziening. De invloed van beleid in de bovenstroomse landen voor de zoetwaterbeschikbaarheid van Nederland is groot.
Benoem waterkwaliteitsmaatregelen in het Deltaprogramma Zoet Water
Versterk de beschikbaarheid van zoetwater door internationale afspraken met de boven-stroomse landen over waterkwantiteit en – kwaliteit te maken

Onderzoek naar zoetwaterverbinding in Maas-Waalkanaal

Het Maas-Waalkanaal kan een zoetwaterverbinding zijn voor de Maas bij droogte. Zorg voor een goede verdeling en verbinding tussen Rijn en Maas
In het Deltaprogramma Zoet Water vastleggen nader onderzoek te doen naar de moge-lijkheden van het Maas-Waalkanaal in het kader van de zoetwatervoorziening

Bescherming drinkwatervoorziening

De drinkwatervoorziening is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de samenleving en vormt daarmee een belangrijk onderdeel van de vitale infrastructuur. Uitval van de drinkwatervoorziening door overstroming moet in het belang van de volksgezondheid zoveel als mogelijk worden voorkomen.
Neem in het Deltaprogramma Veiligheid de aanwezigheid van drinkwaterassets mee in de normering van dijktrajecten met als uitgangspunt dat de drinkwatervoorziening zoveel als mogelijk wordt gewaarborgd  

Download standpunt

Delen via:
Gerelateerd aan dit standpunt