Afvalwaterinjectie olie- en gaswinning
25 augustus 2016

Afvalwaterinjectie olie- en gaswinning

Drinkwater is van Nationaal belang

Circa 60 % van ons drinkwater wordt gemaakt van grondwater. De ondergrond is cruciaal voor de drink-watervoorziening. Drinkwater is ook nauw verbonden met volksgezondheid. Activiteiten in de (diepe) ondergrond vormen in toenemende mate een risico voor de bronnen voor de drinkwaterbereiding. Inci-denten uit het verleden tonen aan dat de kans op incidenten ook reëel is. Drinkwater is als nationaal belang aangemerkt en verdient derhalve voorrang boven een aantal andere activiteiten in de diepe onder-grond.
Zorg voor verankering van drinkwater als nationaal belang in STRONG

Voorzorgbeginsel

Drinkwaterwinning is een zeer kwetsbare functie in de ondergrond. Waterbedrijven worden in toenemen-de mate geconfronteerd met verontreinigingen in het grondwater. Extra voorzorg bij nieuwe ondergrondse functies is daarom nodig, zeker als risico’s nog onvoldoende bekend zijn. Ervaringen tonen aan dat het voorkómen van grondwaterverontreiniging door incidenten met boorputten bij olie- en gaswinning of afval-waterinjectie niet gegarandeerd kan worden. Wij vinden het daarom gewenst om afvalwaterinjectie uit te sluiten al in alle gebieden die voor de waterwinning van belang zijn.
Verbied afvalwaterinjectie in grondwaterbeschermingsgebieden, intrekgebieden, boringsvrije zones en strategische grondwatervoorraden

Verplicht monitoring

De drinkwatersector wil dat een goede bescherming van de waterwinlocaties is geborgd. Grondwater is een traag reagerend systeem. Effecten van verontreinigingen worden vaak pas na vele jaren opgemerkt. Boringen in de diepe ondergrond en injectie van afvalwater zijn risicovol voor de grondwaterkwaliteit. Het is daarom noodzakelijk dat hierbij monitoring van het diepe grondwater verplicht wordt om calamiteiten en verontreinigingen te kunnen detecteren en tijdig passende maatregelen te treffen.
 Zorg voor verplichte monitoring van het diepe grondwater bij afvalwaterinjectie


Regel calamiteitenplannen, toezicht en handhaving

Ingeval zich incidenten voordoen met afvalwaterinjectie in de ondergrond zal adequate actie geborgd moeten zijn. Hiertoe zullen calamiteitenplannen beschikbaar moeten zijn waarmee ook is voorzien in calamiteiten in het diepe grondwater. Ook zullen afdoende financiële middelen beschikbaar moeten zijn om maatregelen te treffen. Een verbreding van de bestedingsdoelen van het Mijnbouwfonds is hiertoe noodzakelijk. Provincies dienen als hoeder van de grondwaterkwaliteit een rol te krijgen bij toezicht en handhaving.
 Waarborg beschikbaarheid van calamiteitenplannen die voorzien in grondwatercalamiteiten
 Verbreed de bestedingsdoelen van het Mijnbouwfonds om schade aan het grondwater te herstellen
 Zorg voor een rol voor provincies bij toezicht en handhaving voor grondwateraspecten

Download standpunt

Delen via:
Gerelateerd aan dit standpunt