Herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Terug 16 juli 2021

Herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

​Schoon water in voldoende hoeveelheid is essentieel voor zowel de landbouw- als de drinkwatersector. Drinkwaterbronnen staan onder andere onder druk door stoffen afkomstig uit de landbouw, zoals nitraat en gewasbeschermingsmiddelen. De herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is een belangrijk moment om in te zetten op verdere verduurzaming van de landbouw en het voorkómen van verontreiniging van bodem en water door landbouwemissies. Het nieuwe GLB (2023-2027) Op 25 juni 2021 bereikten onderhandelaars van het Europees Parlement en de Lidstaten (Raad) een compromisakkoord over de belangrijkste punten van het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027. Vewin had graag meer ambitie gezien in het GLB om bij te dragen aan het halen van Europees vastgestelde milieu- en waterdoelen. Het is daarom van groot belang dat Nederland bij de nationale invulling van het GLB in het Nationaal Strategisch Plan de verbetering van de bodem- en waterkwaliteit prioriteit geeft, met extra aandacht voor de bescherming van drinkwaterbronnen.

Kwaliteit drinkwaterbronnen onder druk

Uit de Nationale analyse Waterkwaliteit en uit onderzoek van het RIVM (rapport 'Staat Drinkwaterbronnen', 2020) blijkt dat de kwaliteit van de drinkwaterbronnen onder toenemende druk staat en dat deze de afgelopen jaren niet significant is verbeterd. Het halen van de KRW-doelen is voor deze wateren nog niet in zicht, terwijl er nog maar 6 jaar beschikbaar is om deze waterkwaliteitsdoelen te halen. Om drinkwaterbronnen effectief te kunnen beschermen en de kwaliteit te kunnen verbeteren is onder andere stevig Europees water- en landbouwbeleid nodig, dat goed op elkaar is afgestemd. Het is daarom een gemiste kans dat de doelstellingen uit de EU 'van Boer tot Bord-strategie' en de Kaderrichtlijn Water (KRW) op het gebied van milieu en water niet of maar beperkt in het GLB zijn vastgelegd.

Geef waterkwaliteit prioriteit in het Nationaal Strategisch Plan

Vewin had graag gezien dat de verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van drinkwaterbronnen opgenomen was in de basiseisen voor GLB-steun, de zogenoemde conditionaliteitseisen voor boeren. Omdat dit niet is gebeurd, is het van belang om goed gebruik te maken van de andere instrumenten van het GLB waarmee gewerkt kan worden aan een verbetering van waterkwaliteit en -kwantiteit, zoals de nieuwe eco-regeling. Deze heeft als doel om boeren vrijwillige eco-activiteiten te laten ondernemen ter verbetering van klimaat en leefomgeving. Daarnaast zal het al bestaande Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer van het GLB zich ook gaan richten op klimaat- en waterdoelen. De lidstaten hebben veel ruimte om het GLB verder in te vullen in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) en hierbij aan te sluiten bij de nationale situatie. Het is nu cruciaal dat Nederland in het NSP de verbetering van de bodem- en waterkwaliteit prioriteit geeft. De bescherming van drinkwaterbronnen moet daarbij extra aandacht krijgen.​
-Neem activiteiten op in de eco-regeling die de kwaliteit en beschikbaarheid van
drinkwaterbronnen aantoonbaar verbeteren;
-Stimuleer dat zoveel mogelijk boeren deze activiteiten gaan uitvoeren om een zo groot
mogelijk effect te bereiken;
-Geef extra aandacht in het GLB Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer aan de bescherming
van drinkwaterbronnen.

Download standpunt

Tags by dit artikel

Delen via:

Gerelateerd aan dit standpunt