Kustpact
Terug 3 oktober 2017

Kustpact

​Op 21 februari jl. is het Kustpact ondertekend. In het Kustpact zijn afspraken opgenomen tussen het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, recreatieondernemers en drinkwaterbedrij­ven over te beschermen waarden enerzijds en ontwikkeling van de kust anderzijds.
De drinkwaterbedrijven zijn direct betrokken bij de kust vanuit de verantwoordelijkheid voor de drinkwater­voorziening en als natuurbeheerder. De drinkwaterbedrijven langs de kust hebben dan ook deelgenomen aan de totstandkoming van het Kustpact en de overeenkomst ondertekend.

Vanuit de Drinkwaterwet hebben de drinkwaterbedrijven een leveringsplicht voor schoon en gezond drink­water. De duinen zijn essentieel bij de winning en zuivering van het water. Oppervlaktewater wordt geïnfil­treerd in de duinen om er uiteindelijk drinkwater van te maken. De duinen vormen ook strategische zoet­waterbuffers voor de leveringszekerheid van drinkwater aan 6 miljoen burgers in Nederland. Bescherming van de drinkwatervoorziening in het kustgebied betekent daarnaast krachtige bescherming voor de natuur. De drinkwaterbedrijven beheren 45% van de duingebieden in Nederland. Het grootste deel van de duingebieden die drinkwaterbedrijven beheren is aangewezen als Natura2000-gebied.

De drinkwatervoorziening is een publieke, wettelijke taak en is benoemd als nationaal belang met een zorgplicht voor de overheid. Hierbij hoort ook uitwerking in de vorm van nationale bescherming voor de lange termijn. Het Kustpact is daarom van groot belang voor de drinkwaterbedrijven in de kustgebieden.

Drinkwatervoorziening en natuur randvoorwaardelijk

In het Kustpact is bepaald dat bij nieuwe bebouwing de waterveiligheid, de drinkwatervoorziening en de natuur randvoorwaardelijk zijn. Vewin vindt het essentieel dat deze bepaling overeind blijft en niet overal kustbebouwing toegestaan wordt. Dat wil niet zeggen dat in de gebieden die de drinkwaterbedrijven be­heren geen recreatie mogelijk is. De gebieden worden zoveel mogelijk opengesteld, maar wel binnen de randvoorwaarden van de veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening en behoud en ontwikkeling van natuurwaarden. Partijen onderschrijven met het Kustpact dat nieuwe bebouwing voor recreatieve functies in de kustzone altijd moet passen binnen deze randvoorwaarden.
Behoud in het Kustpact de randvoorwaardelijkheid van de drinkwatervoorziening en natuur voor ruimtelijk-economische ontwikkelingen in het kustgebied

Nationale Omgevingsvisie

In het Kustpact is opgenomen dat de Minister zorgdraagt voor de nationale belangen waterveiligheid en de drinkwatervoorziening in het omgevingsbeleid. De Minister werkt momenteel aan de Nationale Omge­vingsvisie (NOVI). Voor duurzame veiligstelling en nationale bescherming is het essentieel dat de open­bare drinkwatervoorziening als nationaal belang in de NOVI en de eventueel op te stellen Gebiedsagenda Kust verankerd wordt.
Neem de openbare drinkwatervoorziening op als nationaal belang in de Nationale Omgevings­visie

Uitwerking in de regio

De uitwerking van het Kustpact gebeurt in de regio onder regie van de provincies. De drinkwaterbedrijven vinden het van belang om op tijd aan tafel te zitten en aan te kunnen geven welke randvoorwaarden de drinkwatervoorziening en natuurwaarden stelt aan initiatieven. Het Kustpact moet uitwerking krijgen in de regionale omgevingsvisies, waarbij de drinkwatervoorziening het gewicht krijgt als afgesproken in het Kustpact. Daarbij is het van belang dat de uitwerking wordt gemonitord.
Monitor de regionale uitwerking van het Kustpact in visies en plannen voor wat betreft de nationale afspraken over veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.​

Download standpunt

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit standpunt