WGO Water november 2015
10 november 2015

WGO Water november 2015

​Schoon water

Met de uitwerking in het werkprogramma Schoon Water geeft het kabinet invulling aan de motie Jacobi/Hachchi (34000 J, nr. 16) en zet in op intensivering van de huidige aanpak met name door het stimuleren van meer samenwerking. Nog onduidelijk is wat de extra ambitie is en wat de stok achter de deur is wanneer de KRW-doelen niet bereikt worden met meer samenwerking. Het is van belang om het programma in te vullen met concrete maatregelen, zoals de lijst van 62 maatregelen van Vewin om de kwaliteit van het water te verbeteren.
De minister stelt een ketenaanpak geneesmiddelen in het milieu voor met als uitgangspunt brongerichte maatregelen. Nadere invulling van de ketenaanpak en op welke termijn besluiten genomen worden over de maatregelen is een vereiste. Daarbij is het essentieel om alle partijen in de keten te betrekken, zoals verzekeraars, ziekenhuizen en artsen. Een kans voor Nederland is om tijdens het voorzitterschap vanaf januari 2016 in te zetten om de Europese strategie voor geneesmiddelen te bespoedigen.
Werkprogramma uitwerken met meer ambitie en concrete maatregelen, waaronder de lijst van Vewin met 62 maatregelen betrekken.
 Opstellen van een nationale ketenaanpak en concrete inzet in Brussel voor bespoediging van een EU Strategie geneesmiddelen.

Gebiedsdossiers

In ongeveer 200 gebiedsdossiers zijn onder regie van provincies en Rijkswaterstaat risico’s en maatrege-len voor de kwaliteit van drinkwaterwinningen beschreven. Gebiedsdossiers zijn dé plek om te komen tot maatregelen om aan de KRW te voldoen. Om ervoor te zorgen dat maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd worden, is verankering van de gebiedsdossiers nodig in de Omgevingswet. Uit een rapport van het RIVM blijkt dat maatregelen onvoldoende verankerd zijn in de plannen. In het Deltafonds moet daarom ruimte worden opgenomen voor financiering van maatregelen uit de gebiedsdossiers.
 Gebiedsdossiers wettelijk verankeren in de AMvB’s Omgevingswet en de financiering van maatregelen opnemen in het

Deltafonds

Grondwateronttrekkingen voor de drinkwatervoorziening
Versterking van de positie en instrumenten van de provincies als beheerder van het grondwater is in het belang van het drinkwater. Kwantitatief en kwalitatief grondwaterbeheer door de provincies voor de vei-ligstelling van de bronnen voor de drinkwatervoorziening is belangrijk. De zorgplicht van overheden voor drinkwaterbronnen is niet duidelijk omschreven en moet nadere invulling krijgen. De samenhang van het grondwaterbeleid van gemeenten, waterschappen en RUD’s moet worden versterkt.
 Rol provincies versterken als strategisch grondwaterbeheerder voor drinkwater

Pyrazool

Drinkwaterbedrijven die de Maas als bron voor drinkwater gebruiken hebben de inname van Maaswater de afgelopen maanden langdurig moeten onderbreken. Dit vanwege te hoge concentratie in de Maas van de aanvankelijk onbekende stof, later geïdentificeerd als pyrazool. De stof is afkomstig van een aanhou-dende effluentlozing van Chemelot te Geleen. Drinkwaterbedrijven mogen grond- en oppervlaktewater niet innemen als de kwaliteit niet aan de vereisten voldoet. Nu al hebben drinkwaterbedrijven te maken met tientallen innamestops per jaar. In de Omgevingswet wordt het principe ‘lozen verboden, tenzij ver-gund’ omgekeerd naar ‘lozen toegestaan, tenzij aangewezen als vergunningplichtig’. Dit verslechtert de situatie.
Aanpassing AMvB’s Omgevingswet naar: ‘er mag niet geloosd worden, tenzij vergund’
 In de AMvB’s Omgevingswet opnemen dat de Rijn en de Maas een beschermde drinkwater-functie hebben.
 Drinkwaterbedrijven betrekken bij het opstellen van vergunningen van grote industriële com-plexen

 Financiering waterbeheer

De minister trekt uit het rapport Toekomstbestendige en duurzame financiering van het Nederlandse wa-terbeheer de conclusies dat (1) een systeemwijziging van de financiering niet aan de orde is, (2) dat de kosten in de toekomst substantieel toenemen evenals de regionale verschillen in kosten en lasten en (3) dat het wenselijk is om de mogelijkheden te verkennen voor een niet op belastingverhogingen en meer volledige toepassing van het principe de gebruiker-veroorzaker-vervuiler betaalt. Vewin vindt dat in de studie beantwoord moet worden of partijen die kosten veroorzaken, meebetalen en waarom wel/niet. De drinkwaterbedrijven nemen nu veel kosten voor hun rekening, die zijn veroorzaakt door vervuilers omdat de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater voor drinkwater niet voldoet aan de KRW-normen. Dit is een groeiend probleem dat om een oplossing vraagt.
Vervolgstudie richten op betere aansluiting van kostenveroorzaking en kostenverhaling en invoering van het principe de vervuiler betaalt en niet op belastingverhogingen.

Initiatiefnota Legionella

De initiatiefnota (Ziengs) over legionellaregelgeving beoogt het verlagen van de regeldruk door middel van het herzien van prioritaire instellingen en centralisering van het toezicht. Regelgeving versimpelen waar mogelijk ondersteunen wij uiteraard. Dit mag echter niet afdoen aan het inhoudelijke doel. Dat de uitbraken van legionella vrij stabiel zijn rechtvaardigt niet de uitspraak dat de regelgeving ineffectief is. Eerder het tegenovergestelde. De huidige praktijk van controle van drinkwaterinstallaties functioneert goed en centralisering leidt naar verwachting niet tot vermindering van de controledruk.
 Geen afbouw van het huidige systeem van bewaking en preventie voor legionella

 

Download standpunt

Delen via:
Gerelateerd aan dit standpunt