Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten
Terug 6 november 2017

Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten

De minister van Economische Zaken heeft een wijziging van de Wet Informatie-uitwisseling Boven­grondse en Ondergrondse Netten (WIBON) naar de Tweede Kamer gestuurd. De wetswijziging imple­menteert de Europese verordening ‘Maatregelen om de kosten te verlagen voor uitrol van hogesnelheid communicatie infrastructuur’. Telecomproviders krijgen daarmee toegang tot andere netwerken voor uitrol van hun infrastructuur en het recht op informatie over geplande graafwerkzaamheden van andere net­werkbeheerders. Netwerkbeheerders worden verplicht om op verzoek hun civiele werken te coördineren met telecomaanbieders.

Geen telecomkabels in drinkwaternetten

De EU-verordening geeft telecomproviders het recht op toegang tot andere netten voor uitrol van hun infrastructuur. Drinkwaternetten zijn hiervan in de EU-verordening expliciet uitgesloten vanwege de risico’s voor de drinkwaterkwaliteit. Vewin steunt die uitzondering. Deze moet in het wetsvoorstel klip en klaar worden overgenomen. Vewin vindt aanleg van telecomkabels door drinkwaterleidingen volstrekt ontoelaatbaar. Medegebruik van drinkwaternetten door telecomnetwerken leidt tot grote hygiënische risico’s voor de drinkwaterkwaliteit. Ook leidt dit tot ongewenste aansprakelijkheidsvragen ingeval zich problemen voordoen met de drinkwaterkwaliteit.
Zonder drinkwaterleidingen volledig uit van de verplichting om medegebruik door de telecom-infrastructuur te faciliteren

Coördinatie van civiele werken

De EU-verordening verplicht netbeheerders om informatie over geplande graafwerkzaamheden aan tele-comproviders beschikbaar te stellen, teneinde werkzaamheden te coördineren en uitrol van telecomnet­ten te vergemakkelijken. Netbeheerders hebben in Nederland goed functionerende samenwerkingsver­banden (zoals NoNed en Synfra) waar coördinatie plaatsvindt van aanleg of uitbreiding van ondergrondse infrastructuur. Het verplicht beschikbaar stellen van informatie over gepland graafwerk is dus een overbo­dige administratieve last. Bovendien krijgen telecomaanbieders hiermee een bevoordeelde positie en ondergraaft dit de bestaande samenwerkingsverbanden die zijn gericht op vermindering van overlast voor burgers en verlaging van maatschappelijke kosten. Volgens de EU-verordening geldt de verplichting om informatie over geplande civiele werken te verstrekken aan telecomaanbieders alleen voor geheel of ge­deeltelijk met overheidsgeld gefinancierde civiele werken. Bij drinkwaternetten is nooit sprake van over­heidsfinanciering. Drinkwaterbedrijven dienen dus expliciet uitgezonderd te worden van deze verplich­tingen.
Zonder drinkwaterbedrijven uit van de verplichte verstrekking van informatie over geplande civiele werken​

Download standpunt

Delen via:
Gerelateerd aan dit standpunt