​Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten

Terug 8 september 2017

​Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten

De minister van Economische Zaken heeft een wijziging van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) naar de Tweede Kamer gestuurd. Netbeheerders worden verplicht om informatie over huisaansluitingen digitaal te gaan verstrekken. De wetswijziging implementeert tevens de Europese verordening ‘Maatregelen om de kosten te verlagen voor uitrol van hogesnelheid communicatie infrastructuur’. Telecomproviders krijgen toegang tot andere netwerken voor uitrol van hun infrastructuur en het recht op informatie over geplande graafwerkzaamheden van andere netwerkbeheerders.

Geen telecomkabels in drinkwaternetten

De EU-verordening geeft telecomproviders het recht op toegang tot andere netten voor uitrol van hun infrastructuur. Drinkwaternetten zijn hiervan in de EU-verordening expliciet uitgesloten vanwege de risico’s voor de drinkwaterkwaliteit. Vewin steunt die uitzondering. Deze moet in het wetsvoorstel klip en klaar worden overgenomen. Vewin vindt aanleg van telecomkabels door drinkwaterleidingen volstrekt ontoelaatbaar. Medegebruik van drinkwaternetten door telecomnetwerken leidt tot grote hygiënische risico’s voor de drinkwaterkwaliteit. Ook leidt dit tot ongewenste aansprakelijkheidsvragen ingeval zich problemen voordoen met de drinkwaterkwaliteit.
Zonder drinkwaterleidingen volledig uit van de verplichting om medegebruik door de telecom-infrastructuur te faciliteren

Coördinatie van civiele werken

De EU-verordening verplicht netbeheerders om informatie over geplande graafwerkzaamheden aan tele-comproviders beschikbaar te stellen, teneinde werkzaamheden te coördineren en uitrol van telecomnetten te vergemakkelijken. Netbeheerders hebben in Nederland goed functionerende samenwerkingsverbanden (zoals NoNed en Synfra) waar coördinatie plaatsvindt van aanleg of uitbreiding van ondergrondse infrastructuur. Het verplicht beschikbaar stellen van informatie over gepland graafwerk is dus een overbodige administratieve last. Bovendien krijgen telecomaanbieders hiermee een bevoordeelde positie en ondergraaft dit de bestaande samenwerkingsverbanden die zijn gericht op vermindering van overlast voor burgers en verlaging van maatschappelijke kosten. Volgens de EU-verordening geldt de verplichting om informatie over geplande civiele werken te verstrekken aan telecomaanbieders alleen voor geheel of gedeeltelijk met overheidsgeld gefinancierde civiele werken. Bij drinkwaternetten is nooit sprake van overheidsfinanciering. Drinkwaterbedrijven dienen dus expliciet uitgezonderd te worden van deze verplichtingen.
Zonder drinkwaterbedrijven uit van de verplichte verstrekking van informatie over geplande civiele werken

Huisaansluitingen

Informatie over huisaansluitingen is momenteel grotendeels alleen beschikbaar als eenvoudige papieren tekeningen. Volgens het wetsvoorstel (MvT, p. 5) dienen deze uiterlijk 31-12-2027 beschikbaar te worden gemaakt als digitale (gevectoriseerde) gegevens. Voor huisaansluitingen op het riool geldt deze termijn niet. Voor zover liggingsgegevens over huisaansluitingen beschikbaar zijn achten wij de voorgestelde termijn redelijk. Echter, voor een deel van de huisaansluitingen ontbreken dergelijke aansluitschetsen of zijn deze aansluitschetsen onvoldoende nauwkeurig. Een verplichting om die ontbrekende huisaansluitingen binnen de overgangstermijn actief te gaan opgraven om de fysieke ligging te bepalen vinden wij onevenredig kostbaar. Bovendien veroorzaakt dit onnodige (graaf)overlast. Inmeten en registreren van ontbrekende huisaansluitingen in de systemen van de netbeheerder moet daarom plaatsvinden op een natuurlijk moment, bij vervanging, renovatie, reconstructie of onderhoud.
Meet ontbrekende en onvoldoende nauwkeurig bekende huisaansluitingen in op een natuurlijk moment, zonder overgangstermijn

Download standpunt

Delen via:

Gerelateerd aan dit standpunt